Bijna alle gemeenten in Nederland houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Dat blijkt uit berekeningen van de NOS en vakblad Binnenlands Bestuur, zie onderstaande link

http://nos.nl/artikel/2103303-gemeenten-houden-miljoenen-zorggeld-over.html

Ook in de gemeenten in het Westerkwartier is in 2015 op huishoudelijke hulp veel meer bezuinigd dan noodzakelijk!

In het najaar van 2015 heeft op verzoek van de gemeenteraden van de Westerkwartier gemeenten een evaluatie plaatsgevonden van de wijzigingen in de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2015, inclusief de financiele effecten. Het daarvan opgemaakte rapport "Evaluatie Hulp bij het Huishouden 2015" is in de maand november 2015 behandeld in de raadsvergaderingen van de gemeenten. Uit dit rapport bleek dat in 2015 alleen al op HH1 ( lichte thuisondersteuning) naar verwachting rond 2,2 miljoen euro ( 87%) besparing is gerealiseerd ten opzichte van het niveau van 2013 (landelijke doelstelling 40%), zie onderstaande link naar het evaluatierapport met op bladzijde 19 de financiele besparingen.

http://leek.raadsinformatie.nl/document/2610231/1

De oorzaak voor deze enorme besparing is de afschaffing van de HH1 in het Westerkwartier in 2015. De groep inwoners, die deze lichte vorm van thuisondersteuning behoeven om hun zelfredzaamheid vorm te geven, moeten deze nu zelf organiseren en kunnen alleen bij een gering inkomen ( tot 120% van het bijstandsniveau) een beroep doen op een beperkte financiele compensatie ( maximaal 1000 euro per jaar). Bizar zijn in dit opzicht de volgende regels in het evaluatierapport "De aankondiging van een bezuinigingsmaatregel van ca. 40% op het budget HH1 is een belangrijke aanleiding geweest voor het afschaffen van HH1." (zie pagina 19). Kortom, de gemeenten bedachten "we moeten bezuinigen ( N.B. achteraf 32% i.p.v. 40%) en we schaffen daarom maar de gehele HH1 af en laten deze groep kwetsbare inwoners voor een belangrijk deel in de kou staan!"

Wel is deze groep inwoners vanaf 1 januari 2015 tijdelijk tot en met 31 december 2016 de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden voor 2 uur per week. Dit basispakket wordt aangeboden in samenwerking van de gemeenten met een paar voorgeselecteerde aanbieders van huishoudelijk hulp. Hierbij verleent de gemeente een korting per uur, dat geheel wordt gefinancieerd uit extra verstrekte rijksmiddelen ( 0,9 miljoen euro per jaar) en niet uit het eigen WMO budget! Deze middelen zijn door de landelijke overheid beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid te bevorderen. Het tegenovergestelde effect is echter bereikt, doordat ongeveer de helft van de groep inwoners, die daarvoor in aanmerking kwam, geen gebruik heeft gemaakt van dit "uitgeklede" basispakket, onder meer omdat ze niet akkoord konden gaan met de voorwaarden ( geen keuzevrijheid en regie met wie, wanneer, hoelang en hoe de hulp plaatsvindt). Overigens is het in strijd met de wet om de vrije keuze voor de zorgaanbieder in te perken. Bij een maatwerkvoorziening HH1 en HH2 is dat goed geregeld. omdat er dan een wettelijk recht bestaat om de zorg te financieren via een persoonsgebonden budget ( pgb). Echter, nu de gemeenten de HH1 hebben ingeruild voor het basispakket met HHT korting is dat niet meer mogelijk en wordt daamee de wet overtreden! Sommige gemeenten, zoals de gemeente Oldambt ( zie onderstaande link), hebben zelfs hun pgb houders aangeschreven dat ze hun persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp verliezen.

https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/39/Besluit%20huishoudelijke%20hulp%20gemeente%20Oldambt%20per%201%20juli%202016%20in%20strijd%20met%20de%20wet!

Overigens hebben de uitkomsten van bovengenoemd rapport de gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten geen aanleiding gegeven om het beleid in 2016 substantieel bij te stellen. Onduidelijk is of en hoe de verwachte overschotten op de WMO zullen worden besteed! Gelukkig voor de kwetsbare inwoners met een beperking en een relatief laag inkomen gaan er veel stemmen op in Den Haag om de WMO gelden te "oormerken" ( zuiver te bestemmen voor de zorg aan kwetsbare inwoners), zodat gemeenten niet in de verleiding kunnen komen om voor deze gelden een andere bestemming te zoeken! Samen Zorgen voor Elkaar ondersteunt deze gedachte van harte, zodat de eigen bijdrage van de inwoners voor huishoudelijke hulp zo laag mogelijk kan blijven.

Voor de gemeente Noordenveld hebben we niet de beschikking over de cijfers. Deze gemeente heeft echter gelukkig in 2015 de HH1 ( lichte thuisondersteuning) niet afgeschaft. Op grond van de wijze waarop zij de HH1 gestalte geven, zoals:

1) individuele indicatiestelling op basis van geconstateerde beperking(en) en op grond van de eigen leefomgeving
2) volledig vrije keuze in aanbieders van HH1 ( beperkende voorwaarde maximum uurtarief 21,90 euro)
2) ruimhartige financiele ondersteuning

hebben we het gevoel dat de gemeente Noordenveld wel in grote lijn het WMO budget voor huishoudelijke hulp in 2015 heeft benut.

Het sociale beleid van de gemeente Noordenveld betreffende huishoudelijke hulp en ook de uitvoering daarvan mag wat ons betreft model staan voor de overige gemeenten in Nederland!

Samen Zorgen voor Elkaar hoopt dat alle beschikbare WMO gelden in de toekomst de bestemming zullen vinden waar het voor is bedoeld, namelijk om kwetsbare inwoners te ondersteunen om hun zelfredzaamheid vorm te geven!

Bijwerking artikel 17 mei 2016

Het televisieprogramma De Monitor besteedde zondagavond veel aandacht aan het feit dat de meeste Nederlandse gemeenten in 2015 flink veel geld hebben overgehouden aan de huishoudelijke hulp, zie link

http://demonitor.ncrv.nl/mantelzorg/bezuinigingen-op-zorg-door-gemeentes-waren-niet-nodig

Hierin werd de gemeente Schagen als voorbeeld aangehaald hoe het dus niet moet met de besteding van de overschotten aan WMO gelden. De gemeente Schagen heeft in 2015 1,7 miljoen euro overgehouden aan WMO gelden. De verantwoordelijk wethouder stelde in het tv programma zonder schaamte:

"We hebben gekeken waar de grootste problemen in Schagen zitten en dan gaat daar het resterende bedrag in. Als je investeert in groen en goede trottoirs dan doet dat iets goeds met de beleving van burgers."

Kortom, de door de landelijke overheid aan gemeenten in vertrouwen ter beschikking gestelde WMO gelden voor goede zorg aan kwetsbare inwoners worden zonder gêne door gemeentebesturen ingezet voor andere beleidsterreinen!

Het dieptepunt wat dit betreft was wat ons betreft vandaag een opmerking van notabene het senior lid van de gemeenteraad van Leek in zijn wekelijkse column in regionaal weekblad De Krant. Hierin deed hij zonder blikken of blozen de suggestie om een deel van dit overgebleven geld maar te besteden aan hulp voor het door droogte getroffen Afrika, alsof dit een taak is voor de gemeenten. Hoe wil je als lid van de gemeenteraad nog meer van je afschuiven je eigen verzaken van adequate controle op het gemeentebestuur van besteding van gemeenschapsgelden, die aan jouw gemeente zijn toevertrouwd? Kwetsbare inwoners met een (ouderdoms)beperking, die huishoudelijke hulp nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven, en een relatief laag besteedbaar inkomen hebben zouden door de gemeenten financieel moeten worden ondersteund. Daar is het WMO geld voor bedoeld! Of deze inwoners dan in staat zijn en de wil hebben om een deel van dat geld te bestemmen voor een gift voor hulp aan Afrika is hun individuele keuze!

Bijwerken artikel 22 mei 2016

De hoogste bestuursrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep, heeft op 18 mei 2016 in een drietal belangrijke rechtszaken over huishoudelijke hulp uitspraak gedaan. De kern van de uitkomst van deze uitspraken is dat de gemeenten in het kader van de WMO verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Er is tegen deze uitspraak geen hoger beroep mogelijk! De afschaffing van de HH1 ( lichte thuisondersteuning) door de Westerkwartier gemeenten is daarmee onrechtmatig. Deze gemeenten zullen daarom de HH1 weer als maatwerkvoorziening moeten aanbieden met keuzevrijheid voor de zorgvrager tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget ( pgb ), zie ook onderstaande link

https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/44/huishoudelijke-hulp-blijft-taak-van-gemeenten-oordeelt-hoogste-bestuursrechter

Woont u in het Westerkwartier en had u in 2014 HH1? Dan kunt u de gemeenten met beroep op de bovengenoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verzoeken om de oorspronkelijke HH1 rechten weer in ere te herstellen.

Bijwerken artikel 25 mei 2016

De gemeente Leek heeft op haar website gepubliceerd, dat het voorlopig financieel overschot over 2015 ruim 2 mln euro bedraagt, terwijl er een verlies was begroot van rond 1,3 mln euro, zie link naar de webite

https://www.leek.nl/nieuws/nieuwsbericht/archive/2016/05/article/verder-herstel-financiele-positie-gemeente-leek-6633.html

De belangrijkste oorzaak van dit overschot is dat er naar verwachting in totaal rond 1,6 mln euro minder is uitgegeven op het Sociaal Domein dan verwacht. Het Sociaal Domein betreft met name de uitvoering van taken, die door de landelijke overheid zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gemeentebestuur stelt aan de gemeenteraad voor om dit geld te reserveren voor taken in het Sociaal Domein.

Samen Zorgen voor Elkaar zou graag zien dat transparant wordt gemaakt op welke beleidsterreinen de overschotten zijn gerealiseerd. Wij zijn van mening dat het verwachte overschot aan WMO gelden over 2015 met betrekking tot huishoudelijke hulp zouden moeten worden gereserveerd voor verbeteringsmaatregelen voor huishoudelijke hulp voor kwetsbare inwoners, die ondersteuning nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven. Wat ons betreft herstelt de gemeente op korte termijn weer haar wettelijke zorgplicht voor zorgvragers van HH1 (lichte thuisondersteuning).

Bijwerken artikel 30 augustus 2016

Ondertussen is door B&W van de gemeenten in het Westerkwartier de balans opgemaakt over de financiële stand van zaken met betrekking tot het Sociaal Domein over het jaar 2015. Het blijkt dat op deze beleidsterreinen ruim 4 miljoen euro meer is bespaard dan noodzakelijk op grond van de door de landelijke overheid opgelegde besparingen, waarvan ruim 3,5 miljoen euro op de uitvoering van het Jeugdbeleid en de WMO ( rond 15% van het totaal), zie onderstaande link

https://leek.raadsinformatie.nl/document/3838121/1/I-3_Bijlage_Memo_voorlopige_stand_van_zaken_financien_sociaal_domein_tbv_raden

Dit memo verschaft weinig inzicht in de besparingen op de verscheidene verstrekte voorzieningen binnen het Sociaal Domein. We hebben daarom deze week op ons forum in het volgende artikel hieraan nader aandacht besteed, zie link

https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/53/de-gemeenten-in-het-westerkwartier-hielden-in-2015-veel-geld-over-op-de-uitvoering-van-het-sociaal-domein

De evaluatie van de huishoudelijke hulp in het najaar van 2015 ( zie boven, rapport evaluatie november 2015) leert ons dat alleen al op huishoudelijke hulp 1 naar verwachting 2,2 miljoen euro is bespaard in 2015. Als de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in stand was gehouden, zouden de gemeenten in staat zijn geweest om de ruim 900 HH1 zorgvragers, rekening houdend met hun eigen bijdrage, gemiddeld zo'n 3,5 uur huishoudelijke hulp per week te bieden!
Bij ongewijzigd beleid zal het WMO overschot in 2016 waarschijnlijk nog hoger uitvallen dan in 2015, omdat in 2015 nog sprake was van een overgangsjaar met veel transformatie- en transitiekosten. Die enorme besparingen zijn gerealiseerd door de onrechtmatige afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 ingaande 2015. De hoogste bestuursrechter in ons land ( de Centrale Raad van Beroep) heeft in mei 2016 de onrechtmatigheid van die maatregel bevestigd, waartegen geen hoger beroep mogelijk is.

De gemeente Noordenveld heeft naar aanleiding van de uitspraken van de bestuursrechter per 1 juli 2016 de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp weer in ere hersteld. Het is nu de hoogste tijd dat de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten in het belang van de kwetsbare inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en hun gemeentebesturen wijzen op het ten onrechte afschaffen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in 2015 en deze zo snel mogelijk weer in ere laten herstellen!

Bijwerken artikel 1 december 2016

De gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten hebben aangekondigd om naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp in mei 2016 hun beleid per 1 juli 2017 te gaan wijzigen om zodoende weer te voldoen aan de WMO wetgeving, zie ook onderstaande link naar het betreffende document voor de gemeenteraad van de gemeente Leek

https://leek.raadsinformatie.nl/document/4645632/1/RVS_Wijziging_Verordening_financi%C3%ABle_tegemoetkoming_hulp_bij_het_huishouden_I_gemeente_-_%5B1%5D

De huidige regeling Hulp bij het Huishouden wordt voortgezet tot 1 juli 2017 en dan vervangen door een regeling, die moet voldoen aan de wet.
Samen Zorgen voor Elkaar is blij voor de kwetsbare burgers, die ondersteuning nodig zijn om zelfstandig hun huishouding te kunnen voeren, dat er nu uitzicht komt op een ruimhartigere regeling die recht doet aan een zorg op maat oplossing!

Bijwerken artikel 25 februari 2017

Ondertussen zijn de gemeentebesturen van de gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de conclusie gekomen, na uitgebreid juridisch onderzoek, dat de lichte huishoudelijke hulp (HH1) voor inwoners met een ( ouderdoms)beperking per 1 juli 2017 weer als maatwerkvoorziening moet worden aangeboden. De komende weken zullen de vier gemeenteraden dit voorstel nog moeten goedkeuren.

Samen Zorgen voor Elkaar is verheugd voor deze groep kwetsbare inwoners van onze gemeenten dat ze weer recht kunnen doen gelden op een voor hun op maat gesneden oplossing voor huishoudelijke hulp om hun zelfredzaamheid in eigen omgeving vorm te geven.

Zie ook onderstaande link naar ons artikel op dit forum, waarin we de totstandkoming van de besluitvorming rondom de huishoudelijke hulp in het Westerkwartier volgen.

https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/58/huishoudelijke-hulp-regeling-in-de-westerkwartier-gemeenten-in-voorbereiding-die-moet-voldoet-aan-de-wmo-wetgeving

Bijna alle gemeenten in Nederland houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Dat blijkt uit berekeningen van de NOS en vakblad Binnenlands Bestuur, zie onderstaande link http://nos.nl/artikel/2103303-gemeenten-houden-miljoenen-zorggeld-over.html Ook in de gemeenten in het Westerkwartier is in 2015 op huishoudelijke hulp veel meer bezuinigd dan noodzakelijk! In het najaar van 2015 heeft op verzoek van de gemeenteraden van de Westerkwartier gemeenten een evaluatie plaatsgevonden van de wijzigingen in de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2015, inclusief de financiele effecten. Het daarvan opgemaakte rapport "Evaluatie Hulp bij het Huishouden 2015" is in de maand november 2015 behandeld in de raadsvergaderingen van de gemeenten. Uit dit rapport bleek dat in 2015 alleen al op HH1 ( lichte thuisondersteuning) naar verwachting rond 2,2 miljoen euro ( 87%) besparing is gerealiseerd ten opzichte van het niveau van 2013 (landelijke doelstelling 40%), zie onderstaande link naar het evaluatierapport met op bladzijde 19 de financiele besparingen. http://leek.raadsinformatie.nl/document/2610231/1 De oorzaak voor deze enorme besparing is de afschaffing van de HH1 in het Westerkwartier in 2015. De groep inwoners, die deze lichte vorm van thuisondersteuning behoeven om hun zelfredzaamheid vorm te geven, moeten deze nu zelf organiseren en kunnen alleen bij een gering inkomen ( tot 120% van het bijstandsniveau) een beroep doen op een beperkte financiele compensatie ( maximaal 1000 euro per jaar). Bizar zijn in dit opzicht de volgende regels in het evaluatierapport "De aankondiging van een bezuinigingsmaatregel van ca. 40% op het budget HH1 is een belangrijke aanleiding geweest voor het afschaffen van HH1." (zie pagina 19). Kortom, de gemeenten bedachten "we moeten bezuinigen ( N.B. achteraf 32% i.p.v. 40%) en we schaffen daarom maar de gehele HH1 af en laten deze groep kwetsbare inwoners voor een belangrijk deel in de kou staan!" Wel is deze groep inwoners vanaf 1 januari 2015 tijdelijk tot en met 31 december 2016 de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zogenaamd basispakket Hulp bij het Huishouden voor 2 uur per week. Dit basispakket wordt aangeboden in samenwerking van de gemeenten met een paar voorgeselecteerde aanbieders van huishoudelijk hulp. Hierbij verleent de gemeente een korting per uur, dat geheel wordt gefinancieerd uit extra verstrekte rijksmiddelen ( 0,9 miljoen euro per jaar) en niet uit het eigen WMO budget! Deze middelen zijn door de landelijke overheid beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid te bevorderen. Het tegenovergestelde effect is echter bereikt, doordat ongeveer de helft van de groep inwoners, die daarvoor in aanmerking kwam, geen gebruik heeft gemaakt van dit "uitgeklede" basispakket, onder meer omdat ze niet akkoord konden gaan met de voorwaarden ( geen keuzevrijheid en regie met wie, wanneer, hoelang en hoe de hulp plaatsvindt). Overigens is het in strijd met de wet om de vrije keuze voor de zorgaanbieder in te perken. Bij een maatwerkvoorziening HH1 en HH2 is dat goed geregeld. omdat er dan een wettelijk recht bestaat om de zorg te financieren via een persoonsgebonden budget ( pgb). Echter, nu de gemeenten de HH1 hebben ingeruild voor het basispakket met HHT korting is dat niet meer mogelijk en wordt daamee de wet overtreden! Sommige gemeenten, zoals de gemeente Oldambt ( zie onderstaande link), hebben zelfs hun pgb houders aangeschreven dat ze hun persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp verliezen. https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/39/Besluit%20huishoudelijke%20hulp%20gemeente%20Oldambt%20per%201%20juli%202016%20in%20strijd%20met%20de%20wet! Overigens hebben de uitkomsten van bovengenoemd rapport de gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten geen aanleiding gegeven om het beleid in 2016 substantieel bij te stellen. Onduidelijk is of en hoe de verwachte overschotten op de WMO zullen worden besteed! Gelukkig voor de kwetsbare inwoners met een beperking en een relatief laag inkomen gaan er veel stemmen op in Den Haag om de WMO gelden te "oormerken" ( zuiver te bestemmen voor de zorg aan kwetsbare inwoners), zodat gemeenten niet in de verleiding kunnen komen om voor deze gelden een andere bestemming te zoeken! Samen Zorgen voor Elkaar ondersteunt deze gedachte van harte, zodat de eigen bijdrage van de inwoners voor huishoudelijke hulp zo laag mogelijk kan blijven. Voor de gemeente Noordenveld hebben we niet de beschikking over de cijfers. Deze gemeente heeft echter gelukkig in 2015 de HH1 ( lichte thuisondersteuning) niet afgeschaft. Op grond van de wijze waarop zij de HH1 gestalte geven, zoals: 1) individuele indicatiestelling op basis van geconstateerde beperking(en) en op grond van de eigen leefomgeving 2) volledig vrije keuze in aanbieders van HH1 ( beperkende voorwaarde maximum uurtarief 21,90 euro) 2) ruimhartige financiele ondersteuning hebben we het gevoel dat de gemeente Noordenveld wel in grote lijn het WMO budget voor huishoudelijke hulp in 2015 heeft benut. Het sociale beleid van de gemeente Noordenveld betreffende huishoudelijke hulp en ook de uitvoering daarvan mag wat ons betreft model staan voor de overige gemeenten in Nederland! Samen Zorgen voor Elkaar hoopt dat alle beschikbare WMO gelden in de toekomst de bestemming zullen vinden waar het voor is bedoeld, namelijk om kwetsbare inwoners te ondersteunen om hun zelfredzaamheid vorm te geven! **Bijwerking artikel 17 mei 2016** Het televisieprogramma De Monitor besteedde zondagavond veel aandacht aan het feit dat de meeste Nederlandse gemeenten in 2015 flink veel geld hebben overgehouden aan de huishoudelijke hulp, zie link http://demonitor.ncrv.nl/mantelzorg/bezuinigingen-op-zorg-door-gemeentes-waren-niet-nodig Hierin werd de gemeente Schagen als voorbeeld aangehaald hoe het dus niet moet met de besteding van de overschotten aan WMO gelden. De gemeente Schagen heeft in 2015 1,7 miljoen euro overgehouden aan WMO gelden. De verantwoordelijk wethouder stelde in het tv programma zonder schaamte: "We hebben gekeken waar de grootste problemen in Schagen zitten en dan gaat daar het resterende bedrag in. Als je investeert in groen en goede trottoirs dan doet dat iets goeds met de beleving van burgers." Kortom, de door de landelijke overheid aan gemeenten in vertrouwen ter beschikking gestelde WMO gelden voor goede zorg aan kwetsbare inwoners worden zonder gêne door gemeentebesturen ingezet voor andere beleidsterreinen! Het dieptepunt wat dit betreft was wat ons betreft vandaag een opmerking van notabene het senior lid van de gemeenteraad van Leek in zijn wekelijkse column in regionaal weekblad De Krant. Hierin deed hij zonder blikken of blozen de suggestie om een deel van dit overgebleven geld maar te besteden aan hulp voor het door droogte getroffen Afrika, alsof dit een taak is voor de gemeenten. Hoe wil je als lid van de gemeenteraad nog meer van je afschuiven je eigen verzaken van adequate controle op het gemeentebestuur van besteding van gemeenschapsgelden, die aan jouw gemeente zijn toevertrouwd? Kwetsbare inwoners met een (ouderdoms)beperking, die huishoudelijke hulp nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven, en een relatief laag besteedbaar inkomen hebben zouden door de gemeenten financieel moeten worden ondersteund. Daar is het WMO geld voor bedoeld! Of deze inwoners dan in staat zijn en de wil hebben om een deel van dat geld te bestemmen voor een gift voor hulp aan Afrika is hun individuele keuze! **Bijwerken artikel 22 mei 2016** De hoogste bestuursrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep, heeft op 18 mei 2016 in een drietal belangrijke rechtszaken over huishoudelijke hulp uitspraak gedaan. De kern van de uitkomst van deze uitspraken is dat de gemeenten in het kader van de WMO verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Er is tegen deze uitspraak geen hoger beroep mogelijk! De afschaffing van de HH1 ( lichte thuisondersteuning) door de Westerkwartier gemeenten is daarmee onrechtmatig. Deze gemeenten zullen daarom de HH1 weer als maatwerkvoorziening moeten aanbieden met keuzevrijheid voor de zorgvrager tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget ( pgb ), zie ook onderstaande link https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/44/huishoudelijke-hulp-blijft-taak-van-gemeenten-oordeelt-hoogste-bestuursrechter Woont u in het Westerkwartier en had u in 2014 HH1? Dan kunt u de gemeenten met beroep op de bovengenoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verzoeken om de oorspronkelijke HH1 rechten weer in ere te herstellen. **Bijwerken artikel 25 mei 2016** De gemeente Leek heeft op haar website gepubliceerd, dat het voorlopig financieel overschot over 2015 ruim 2 mln euro bedraagt, terwijl er een verlies was begroot van rond 1,3 mln euro, zie link naar de webite https://www.leek.nl/nieuws/nieuwsbericht/archive/2016/05/article/verder-herstel-financiele-positie-gemeente-leek-6633.html De belangrijkste oorzaak van dit overschot is dat er naar verwachting in totaal rond 1,6 mln euro minder is uitgegeven op het Sociaal Domein dan verwacht. Het Sociaal Domein betreft met name de uitvoering van taken, die door de landelijke overheid zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gemeentebestuur stelt aan de gemeenteraad voor om dit geld te reserveren voor taken in het Sociaal Domein. Samen Zorgen voor Elkaar zou graag zien dat transparant wordt gemaakt op welke beleidsterreinen de overschotten zijn gerealiseerd. Wij zijn van mening dat het verwachte overschot aan WMO gelden over 2015 met betrekking tot huishoudelijke hulp zouden moeten worden gereserveerd voor verbeteringsmaatregelen voor huishoudelijke hulp voor kwetsbare inwoners, die ondersteuning nodig zijn om hun zelfredzaamheid vorm te geven. Wat ons betreft herstelt de gemeente op korte termijn weer haar wettelijke zorgplicht voor zorgvragers van HH1 (lichte thuisondersteuning). **Bijwerken artikel 30 augustus 2016** Ondertussen is door B&W van de gemeenten in het Westerkwartier de balans opgemaakt over de financiële stand van zaken met betrekking tot het Sociaal Domein over het jaar 2015. Het blijkt dat op deze beleidsterreinen ruim 4 miljoen euro meer is bespaard dan noodzakelijk op grond van de door de landelijke overheid opgelegde besparingen, waarvan ruim 3,5 miljoen euro op de uitvoering van het Jeugdbeleid en de WMO ( rond 15% van het totaal), zie onderstaande link https://leek.raadsinformatie.nl/document/3838121/1/I-3_Bijlage_Memo_voorlopige_stand_van_zaken_financien_sociaal_domein_tbv_raden Dit memo verschaft weinig inzicht in de besparingen op de verscheidene verstrekte voorzieningen binnen het Sociaal Domein. We hebben daarom deze week op ons forum in het volgende artikel hieraan nader aandacht besteed, zie link https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/53/de-gemeenten-in-het-westerkwartier-hielden-in-2015-veel-geld-over-op-de-uitvoering-van-het-sociaal-domein De evaluatie van de huishoudelijke hulp in het najaar van 2015 ( zie boven, rapport evaluatie november 2015) leert ons dat alleen al op huishoudelijke hulp 1 naar verwachting 2,2 miljoen euro is bespaard in 2015. Als de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in stand was gehouden, zouden de gemeenten in staat zijn geweest om de ruim 900 HH1 zorgvragers, rekening houdend met hun eigen bijdrage, gemiddeld zo'n 3,5 uur huishoudelijke hulp per week te bieden! Bij ongewijzigd beleid zal het WMO overschot in 2016 waarschijnlijk nog hoger uitvallen dan in 2015, omdat in 2015 nog sprake was van een overgangsjaar met veel transformatie- en transitiekosten. Die enorme besparingen zijn gerealiseerd door de onrechtmatige afschaffing van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 ingaande 2015. De hoogste bestuursrechter in ons land ( de Centrale Raad van Beroep) heeft in mei 2016 de onrechtmatigheid van die maatregel bevestigd, waartegen geen hoger beroep mogelijk is. De gemeente Noordenveld heeft naar aanleiding van de uitspraken van de bestuursrechter per 1 juli 2016 de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp weer in ere hersteld. Het is nu de hoogste tijd dat de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten in het belang van de kwetsbare inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en hun gemeentebesturen wijzen op het ten onrechte afschaffen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 1 in 2015 en deze zo snel mogelijk weer in ere laten herstellen! **Bijwerken artikel 1 december 2016** De gemeentebesturen van de Westerkwartier gemeenten hebben aangekondigd om naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp in mei 2016 hun beleid per 1 juli 2017 te gaan wijzigen om zodoende weer te voldoen aan de WMO wetgeving, zie ook onderstaande link naar het betreffende document voor de gemeenteraad van de gemeente Leek https://leek.raadsinformatie.nl/document/4645632/1/RVS_Wijziging_Verordening_financi%C3%ABle_tegemoetkoming_hulp_bij_het_huishouden_I_gemeente_-_%5B1%5D De huidige regeling Hulp bij het Huishouden wordt voortgezet tot 1 juli 2017 en dan vervangen door een regeling, die moet voldoen aan de wet. Samen Zorgen voor Elkaar is blij voor de kwetsbare burgers, die ondersteuning nodig zijn om zelfstandig hun huishouding te kunnen voeren, dat er nu uitzicht komt op een ruimhartigere regeling die recht doet aan een zorg op maat oplossing! **Bijwerken artikel 25 februari 2017** Ondertussen zijn de gemeentebesturen van de gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de conclusie gekomen, na uitgebreid juridisch onderzoek, dat de lichte huishoudelijke hulp (HH1) voor inwoners met een ( ouderdoms)beperking per 1 juli 2017 weer als maatwerkvoorziening moet worden aangeboden. De komende weken zullen de vier gemeenteraden dit voorstel nog moeten goedkeuren. Samen Zorgen voor Elkaar is verheugd voor deze groep kwetsbare inwoners van onze gemeenten dat ze weer recht kunnen doen gelden op een voor hun op maat gesneden oplossing voor huishoudelijke hulp om hun zelfredzaamheid in eigen omgeving vorm te geven. Zie ook onderstaande link naar ons artikel op dit forum, waarin we de totstandkoming van de besluitvorming rondom de huishoudelijke hulp in het Westerkwartier volgen. https://forum.samenzorgenvoorelkaar.nl/topic/58/huishoudelijke-hulp-regeling-in-de-westerkwartier-gemeenten-in-voorbereiding-die-moet-voldoet-aan-de-wmo-wetgeving
1.11k
keer bekeken
0
reacties
1
volgers
live voorbeeld
Vul minstens 1 karakters in
LET OP: Jij noemde %MENTIONS% maar dit bericht is zichtbaar voor hen en zij zullen geen notificatie ontvangen
Opslaan...
Opgeslagen
Alle berichten onder dit onderwerp zullen worden verwijderd ?
Concept in behandeling ... Klik om het weizigen te hervatten
 Verwijder concept